Skip links

Aday Danışan Aydınlatma Metni

 1. Aydınlatma Metninin Konusu

İşbu aydınlatma metni; veri sorumlusunun tespiti, ilgili kişiye ait bir kısım kişisel verinin işlenme amacı ve sebebi, olası aktarım hali, ilgili kişinin kisişel veri işleme faaliyetinden doğan hak ve sorumlulukları hakkındadır.

 1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. İşbu aydınlatma metnine konu kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında; veri sorumlusu, Berkay Tulpar Clinic markasıyla hizmet sunan ESTE DESIGN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (V.K.N. 3800551308) olup veri sorumlusu şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili olan Berkay TULPAR’dır.

Veri sorumlusu şirket ve şirket yetkilisi ortak iletişim bilgileri: 

Adres              : Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Beyazıt Han İş Hanı, No:86, Kat:2, D:4A Şişli, İstanbul / TÜRKİYE 

Telefon           : +90 212 909 37 46,  +90 532 120 57 71 

E-posta           : info@berkaytulparclinic.com 

İnternet sitesi  : www.berkaytulpar.com

 1. İlgili Kişi

İşbu aydınlatma metninde adı geçen ve bu metnin muhatabı olan ilgili kişi; kimlik, iletişim ve lokasyon bilgileri ile iletişim ve hizmet tercihleri gibi kişisel bilgileri işlenen aday danışandır. İşlenen ve aday danışana ait olan kişisel veriler, bir önceki cümlede sayılanlarla sınırlı olmayıp kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun düştüğü ölçüde genişletilebilir. Aday danışan; şirketimiz faaliyetleri ile saç ve sakal ekimi veya diğer estetik tedaviler hakkında genel nitelikte bilgi almak üzere, şirketimizle iletişime geçen ya da kendisiyle iletişime geçilmesi talebinde bulunan gerçek kişidir.

 1. Veri İşleme Amacı

Veri sorumlusu; özellikle çağrı merkezi süreçlerini yönetmek, hizmet sunulması muhtemel olan ilgili kişilerle irtibat sağlamak ve etkili bir iletişim kurmak, reklam ve pazarlama faaliyetleri ile hizmet kalite ve çeşitliliğinin artırılmasına yönelik istatistiksel çalışma yapmak, çalışma düzeni ve verimliliğini sağlamaya yönelik kurum içi raporlamalar yapmak, olası hukuki ihtilaflarda ispat yükümlülüğünü yerine getirmek amaçlarıyla kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verileri işleme amacı, meşru ve ölçülü olmak kaydıyla, veri sorumlusu tarafından tayin edilmekte olup değişkenlik gösterebilir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel veriler; veri sorumlusuna ait internet sitesi veya e-posta adresi, sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, ilgili kişinin doğrudan çağrı merkezini araması veya veri sorumlusu şirkete ait faaliyet adresini fiziken ziyaret etmesi aracılığıyla toplanmaktadır.

 1. Veri İşleme Faaliyetinin Hukuki Dayanağı

İlgili kişiye ait kimlik, iletişim ve lokasyon bilgileri ile iletişim ve hizmet tercihlerinin işlenme sebebi; ilgili kişi ve veri sorumlusu hizmet sağlayıcısı arasında, sözleşme kurulabilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, veri sorumlusunun meşru menfaat sağlamasıdır. İlgiliye ait kişisel veriler, ayrıca kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanılarak da işlenebilir.

 1. Veri Aktarımı

Aday danışan statüsündeki ilgili kişinin kişisel verileri, veri sorumlusu tarafından, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılmamaktadır. Veri sorumlusunun, adli makamlar gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı yerine getirmesi gereken yasal yükümlülükler saklıdır.

 1. İlgilinin Hakları

İlgili kişi;

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenen kişisel verilere ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya dışında, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılmışsa aktarıldığı üçüncü kişinin kimliğini öğrenme,
 1. Eksik veya yanlış işlenmiş olan kişisel verilerinin düzeltilmesini ve aynı düzeltmenin yapılması için kişisel verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirimde bulunulmasını isteme,
 2. Veri sorumlusu nezdinde işlenen kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve üçüncü kişilere aktarılmış olan kişisel verinin silinmesi veya yok edilmesi için gerekli bildirimde bulunulmasını isteme,
 3. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz dolayısıyla ilgili kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde; itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde; zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi, işbu aydınlatma metninin 2. maddesinde gösterilen adres, e-posta veya internet sitesi kanalıyla talebini iletebilir. Veri sorumlusu, talebin kendisine iletilmesinden itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevap verir. İlgili kişi, özel bir tercih belirtmediği takdirde; ilgili kişinin bilinen iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla cevap verilebilir. Talebin sonuçlandırılması, veri sorumlusu için mali bir yük yaratıyorsa Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife uyarınca, ilgili kişiden ücret talep edilebilir.

 1. İlgilinin Sorumluluğu

İlgili kişi, eksik veya yanlış veri paylaşımı nedeniyle veri sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanamaz ise buna ve bundan doğan zararlara katlanır. İlgili kişi; bir başkasına ait kişisel verileri, kendisine aitmiş gibi açıklarsa veri sorumlusu veya üçüncü kişilerin bu sebeple doğan zararlarını gidermekle yükümlüdür. İlgili kişi, veri sorumlusuyla arasındaki hizmet ilişkisi sırasında öğrendiği ve üçüncü kişilere ait olan kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmesi halinde; bundan doğan hukuki ve cezai sorumluluğa katlanır.

 1. Diğer Hususlar

Kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması, korunması, imhası ve kişisel verileri koruma mevzuatına uyumluluk sağlanması süreçleriyle ilgili detaylı bilgi almak için internet sitemizi ziyaret ederek Kişisel Veri Güvenliği Politikamızı inceleyebilir veya 2. maddede gösterilen kanallardan, tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Home
Account
Cart
Search