Skip links

Teksti I Ndriçimit Të Konsulentit kandidat

Tema E Tekstit Të Ndriçimit

Ky tekst sqarues ka të bëjë me identifikimin e kontrolluesit të të dhënave, qëllimin dhe arsyen e përpunimit të disa të dhënave personale që i përkasin subjektit të të dhënave, gjendjen e mundshme të transferimit, të drejtat dhe përgjegjësitë e subjektit të të dhënave që rrjedhin nga aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale.

Kontrolluesi I Të Dhënave

Kontrolluesi i të dhënave është personi fizik ose juridik përgjegjës për krijimin dhe menaxhimin e sistemit të regjistrimit të të dhënave, i cili përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Në kuadër të veprimtarisë së përpunimit të të dhënave personale që i nënshtrohet këtij teksti sqarues, kontrolluesi I të dhënave ËSHTË ESTE DESIGN HEALTH SERVICES ANONIM ŞIRKETI, i cili ofron shërbime nën markën Berkay Tulpar Clinic (V. k. n. 3800551308) dhe kontrolluesi i të dhënave Është Berkay TULPAR, i cili është i autorizuar individualisht për të përfaqësuar dhe lidhur kompaninë.

Kompania e kontrolluesit të të dhënave dhe informacioni zyrtar i kontaktit të përbashkët të kompanisë: 

Adresa: Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Beyazıt Han Iş Hanı, Nr: 86, Kati:2, D: 4a Şişli, Stamboll / TURQI 

Telefon : +90 212 909 37 46, +90 532 120 57 71 

E-mail : info@berkaytulparclinic.com 

Faqja e internetit : www.berkaytulpar.com

Personi I Kontaktit

Personi përkatës i përmendur në këtë tekst sqarues dhe kush është adresuesi i këtij teksti është konsulenti kandidat, të dhënat personale të të cilit si identiteti, informacioni i kontaktit dhe vendndodhjes, preferencat e komunikimit dhe shërbimit përpunohen. Të dhënat personale të përpunuara dhe që i përkasin klientit kandidat nuk janë të kufizuara në ato të listuara në fjalinë e mëparshme, por mund të zgjerohen në masën që ato përputhen me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale. Konsulent kandidat; një person i vërtetë që kontakton kompaninë tonë ose kërkon të kontaktohet në mënyrë që të marrë informacion të përgjithshëm në lidhje me aktivitetet e kompanisë sonë dhe tetorin e flokëve dhe mjekrës ose trajtime të tjera estetike.

Qëllimi I Përpunimit Të Të Dhënave

Kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhënat personale posaçërisht për qëllime të menaxhimit të proceseve të qendrës së thirrjeve, kontaktimit dhe komunikimit efektiv me personat përkatës që ka të ngjarë të pajisen me shërbime, kryerjen e studimeve statistikore që synojnë rritjen e cilësisë dhe shumëllojshmërisë së shërbimeve përmes aktiviteteve të reklamimit dhe marketingut, kryerjen e raportimit të brendshëm që synon sigurimin e rendit Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale përcaktohet nga kontrolluesi i të dhënave, me kusht që ato të jenë të ligjshme dhe të matura, dhe mund të ndryshojnë.

Mbledhja E Të Dhënave Personale

Të dhënat personale mblidhen përmes faqes në internet ose adresës së postës elektronike të kontrolluesit të të dhënave, formularëve të informacionit dhe kërkesës në mediat sociale, thirrjes direkte në qendrën e thirrjeve të subjektit të të dhënave ose vizitës fizike në adresën e funksionimit të kompanisë së kontrolluesit të të dhënave.

Baza Ligjore e Veprimtarisë Së Përpunimit të Të Dhënave

Arsyeja për përpunimin e informacionit të identitetit, kontaktit dhe vendndodhjes së subjektit të të dhënave, si dhe preferencat e komunikimit dhe shërbimit, është se është e detyrueshme që të krijohet një kontratë midis subjektit të të dhënave dhe ofruesit të shërbimit të kontrolluesit të të dhënave, dhe se kontrolluesi i të dhënave siguron interesa legjitime pa dëmtuar të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave. Dhjetor. Të dhënat personale që i përkasin personit përkatës, si dhe janë përcaktuar qartë në ligjet; është e detyrueshme për mbrojtjen e integritetit të jetës ose trupit të një personi që nuk është në gjendje të zbulojë pëlqimin e tij për shkak të pamundësisë aktuale ose pëlqimi i të cilit nuk është ligjërisht i vlefshëm për veten ose dikë tjetër; është e nevojshme të përpunohen të dhënat personale që i përkasin palëve në kontratë, me kusht që të lidhen drejtpërdrejt me kryerjen e një kontrate; është e detyrueshme që kontrolluesi i të dhënave të përmbushë detyrimin e tij ligjor; është bërë publike; mund të përpunohet gjithashtu bazuar në arsyet që përpunimi i të dhënave është i detyrueshëm për krijimin, përdorimin ose mbrojtjen e një të drejte.

Transferimi I Të Dhënave

Të dhënat personale të personit përkatës me statusin e një konsulenti kandidat nuk transferohen nga kontrolluesi i të dhënave në ndonjë palë ose institucion të tretë. Detyrimet ligjore që kontrolluesi i të dhënave duhet të përmbushë ndaj institucioneve dhe organizatave zyrtare, siç janë autoritetet gjyqësore, janë të rezervuara.

Të Drejtat E Të Interesuarve

Personi i kontaktit;

Për të mësuar nëse të dhënat personale që i përkasin atij/asaj janë përpunuar apo jo dhe për të kërkuar informacion në lidhje me të dhënat personale të përpunuara,
Të mësojnë qëllimin për të cilin përpunohen të dhënat e tyre personale dhe nëse ato përdoren në përputhje me qëllimin e përpunimit,
Të mësojnë nëse të dhënat e tyre personale u janë transferuar palëve të treta brenda apo jashtë vendit dhe, nëse po, identiteti i personit të tretë të cilit i është transferuar,
Të kërkojë korrigjimin e të dhënave personale jo të plota ose të përpunuara gabimisht dhe të njoftojë palët e treta të cilave u janë transferuar të dhënat personale në mënyrë që të bëjë të njëjtin korrigjim,
Të kërkojë fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave personale të përpunuara nga kontrolluesi i të dhënave dhe të sigurojë njoftimin e nevojshëm për fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave personale të transferuara palëve të treta,
Në rast se të dhënat e përpunuara analizohen ekskluzivisht përmes sistemeve të automatizuara dhe lind një rezultat kundër personit në fjalë për shkak të kësaj analize; nuk kundërshtojnë,
Nëse ai/ajo pëson dëm për shkak të përpunimit të paligjshëm të të dhënave të tij/saj personale, ai / ajo ka të drejtë të kërkojë kompensim për dëmin.

Personi në fjalë duhet të jetë në përputhje Me Nenin 2 të këtij teksti sqarues. adresa e treguar në artikull mund ta përcjellë kërkesën përmes postës elektronike ose faqes në internet. Kontrolluesi i të dhënave përgjigjet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe jo më vonë se 30 ditë pasi t’i dërgohet kërkesa. Nëse subjekti i të dhënave nuk specifikon një preferencë të veçantë, një përgjigje mund të jepet përmes ndonjë prej kanaleve të njohura të komunikimit të subjektit të të dhënave. Nëse përfundimi i kërkesës krijon një barrë financiare për kontrolluesin e të dhënave, një tarifë mund të ngarkohet nga subjekti i të dhënave në përputhje me tarifën e përcaktuar nga Bordi I Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

Përgjegjësia E Personit Në Fjalë

Nëse subjekti i të dhënave nuk mund të përfitojë nga shërbimet e ofruara nga kontrolluesi i të dhënave për shkak të ndarjes së të dhënave jo të plota ose të pasakta, ai/ajo do të durojë këtë dhe dëmet që rrjedhin prej tij. Nëse subjekti i të dhënave zbulon të dhënat personale që i përkasin një personi tjetër sikur t’i përkisnin atij, ai është i detyruar të korrigjojë dëmet e shkaktuara nga kontrolluesi i të dhënave ose palët e treta për këtë arsye. Nëse subjekti i të dhënave shkel konfidencialitetin e të dhënave personale që i përkasin palëve të treta që ai/ajo ka mësuar gjatë marrëdhënies së shërbimit midis tij/saj dhe kontrolluesit të të dhënave, ai/ajo do të mbajë përgjegjësinë civile dhe Dekriminalizimin që rrjedh nga kjo.

Çështje Të Tjera

Ju mund të rishikoni Politikën tonë Të Sigurisë Së të Dhënave Personale duke vizituar faqen tonë të internetit për të marrë informacion të detajuar në lidhje me proceset e mbledhjes, ruajtjes, përpunimit, transferimit, mbrojtjes, shkatërrimit të të dhënave personale dhe sigurimit të pajtueshmërisë me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale, ose 2. ju mund të na kontaktoni përmes kanaleve të paraqitura në artikull.

Home
Account
Cart
Search